Home
> Outros Poliedros
> meio sphericons facetados
<< anterior
>> próximo

Meio sphericons facetados de papel

meio dodecaedro isósceles (1)

Meio dodecaedro isósceles (1):
(heptaedro)
Número de faces: 7
Número de arestas: 11
Número de vértices: 6

meio dodecaedro isósceles (2)

Meio dodecaedro isósceles (2):
(octaedro)
Número de faces: 8
Número de arestas: 13
Número de vértices: 7

meio hexakaidecaedro (1) meio hexakaidecaedro (1)

Meio hexakaidecaedro (1):
(eneaedro)
Número de faces: 9
Número de arestas: 14
Número de vértices: 7

meio hexakaidecaedro (2) meio hexakaidecaedro (2)

Meio hexakaidecaedro (2):
(eneaedro)
Número de faces: 9
Número de arestas: 15
Número de vértices: 8

meio icosaedro isósceles (1)

Meio icosaedro isósceles (1):
(hendecaedro)
Número de faces: 11
Número de arestas: 17
Número de vértices: 8

meio icosaedro isósceles (2) meio icosaedro isósceles (2)

Meio icosaedro isósceles (2):
(dodecaedro)
Número de faces: 12
Número de arestas: 20
Número de vértices: 10

meio icositetraedro (1)

Meio icositetraedro (1):
(triskaidecaedro)
Número de faces: 13
Número de arestas: 20
Número de vértices: 9

meio icositetraedro (2) meio icositetraedro (2)

Meio icositetraedro (2):
(triskaidecaedro)
Número de faces: 13
Número de arestas: 22
Número de vértices: 11

meio icosioctaedro (1) meio icosioctaedro (1)

Meio icosioctaedro (1):
(pentakaidecaedro)
Número de faces: 15
Número de arestas: 23
Número de vértices: 10

meio icosioctaedro (2) meio icosioctaedro (2)

Meio icosioctaedro (2):
(hexakaidecaedro)
Número de faces: 16
Número de arestas: 27
Número de vértices: 13

meio tricontidiedro (1) meio tricontidiedro (1)

Meio tricontidiedro (1):
(heptakaidecaedro)
Número de faces: 17
Número de arestas: 26
Número de vértices: 11

meio tricontidiedro (2) meio tricontidiedro (2) meio tricontidiedro (2)

Meio tricontidiedro (2):
(heptakaidecaedro)
Número de faces: 17
Número de arestas: 29
Número de vértices: 14

meio tricontihexaedro (1) meio tricontihexaedro (1)

Meio tricontihexaedro (1):
(eneakaidecaedro)
Número de faces: 19
Número de arestas: 29
Número de vértices: 12

meio tricontihexaedro (2) meio tricontihexaedro (2)

Meio tricontihexaedro (2):
(icosaedro)
Número de faces: 20
Número de arestas: 34
Número de vértices: 16

meio tetracontaedro (1) meio tetracontaedro (1)

Meio tetracontaedro (1):
(icosimonoedro)
Número de faces: 21
Número de arestas: 32
Número de vértices: 13

meio tetracontaedro (2) meio tetracontaedro (2)

Meio tetracontaedro (2):
(icosimonoedro)
Número de faces: 21
Número de arestas: 36
Número de vértices: 17

meio hecatoedro (1) meio hecatoedro (1)

Meio hecatoedro (1):
(pentacontamonoedro)
Número de faces: 51
Número de arestas: 77
Número de vértices: 28

meio hecatoedro (2) meio hecatoedro (2)

Meio hecatoedro (2):
(pentacontadiedro)
Número de faces: 52
Número de arestas: 90
Número de vértices: 40

meio dodecaedro isósceles (1)
meio dodecaedro isósceles (2)
<< anterior
modelo de papel anterior
>> próximo
próximo modelo de papel
Home
Home
Instruções
Instruções