Home
> Outros Poliedros
> dodecaedro pentakis
<< anterior
>> próximo

Dodecaedro pentakis de papel

dodecaedro pentakis dodecaedro pentakis

Dodecaedro pentakis:
Número de faces: 60
Número de arestas: 90
Número de vértices: 32

dodecaedro pentakis
<< anterior
modelo de papel anterior
>> próximo
próximo modelo de papel
Home
Home
Instruções
Instruções