Home
> Outros Poliedros
> pequeno octaedro triakis
<< anterior
>> próximo

Pequeno octaedro triakis de papel
octaedro triakis

pequeno octaedro triakis pequeno octaedro triakis

Pequeno octaedro triakis:
Número de faces: 24
Número de arestas: 36
Número de vértices: 14

pequeno octaedro triakis
<< anterior
modelo de papel anterior
>> próximo
próximo modelo de papel
Home
Home
Instruções
Instruções